BPSD-registret

De flesta personer med demenssjukdom (ca 90 %) får någon gång BPSD, det vill säga Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens. Det kan handla om till exempel aggressivitet, oro och hallucinationer. Symptomen orsakar ofta lidande för personen med demenssjukdom och är även svåra att möta och hantera för anhöriga och vårdpersonal.logga psd

För att lyckas i arbetet med att minska BPSD krävs det struktur, detta kan man få genom att:

  1. Kartlägga frekvensen och allvarlighetsgraden av BPSD med hjälp av NPI-skalan som är en objektiv skattningsskala
  2. Ta reda på tänkbara orsaker till BPSD. Det kan vara fysiska orsaker som t.ex. en urinvägsinfektion eller smärta, att miljön inte är anpassad till individens behov och förmåga eller att det saknas en bemötandeplan
  3. Sätta in lämpliga åtgärder för att minska BPSD, i första hand omvårdnadsåtgärder så som utevistelse, bemötandeplan, musik eller massage
  4. Utvärdera om åtgärderna har haft effekt genom att göra en ny skattning av BPSD

BPSD-registret bygger på denna struktur och ger en vägledning när det gäller att ta reda på tänkbara orsaker och lämpliga vårdåtgärder. Registret leder till att vi som vårdpersonal får ett gemensamt språk och att vården blir personcentrerad.

Till registret hör en interaktiv webbutbildning om BPSD med fokus på vårdåtgärder och bemötande.

Publicerad: 2010-12-16, Uppdaterad: 2020-01-14