Aggressivitet

Aggressivitet är ett symptom som är svårt att hantera för både anhöriga och vårdpersonal. Aggressivitet kan uttryckas både verbalt och fysiskt. Agressivt beteende kan vara orsakat av olika anledningar som exempel smärta, depression eller på att den sjuke misstolkar vårdaren eller tvärtom. Brist på insikt till följd av sjukdomen kan leda till frustration. En annan orsak kan vara agnosi, det vill säga nedsatt förmåga att tolka sinnesintryck.

Det är viktigt att utreda orsakerna till aggressivitet för att rätt åtgärder ska kunna sättas in.

Publicerad: 2008-09-18, Uppdaterad: 2020-01-14