Lagen förtydligas men inga föreskrifter om bemanning

Den nya bestämmelsen, som kan ses som ett förtydligande av socialtjänstlagen, talar om att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt utifrån den enskildes aktuella behov. Personalen ska utan dröjsmål kunna uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Bestämmelsen träder i kraft den 15 april.

Bemanningen på landets äldrebonden har varit en infekterad fråga i flera år. Debatten tog skruv under hösten 2010 efter att Socialstyrelsen hade dykt upp oanmäld på 94 demensboenden. Myndighetens inspektörer kunde konstatera att på sex av tio enheter lämnades de boende inlåsta nattetid utan uppsikt.

Bara ett par månader senare röstade riksdagen för – alliansregeringens partier reserverade sig – att riktlinjer för bemanning skulle tas fram. Uppdraget gick till Socialstyrelsen som presenterade ett förslag på föreskrifter som gällde personer med demenssjukdom men senare kom att inkludera även icke-demenssjuka på äldreboenden.

Föreskrifterna var relativt detaljerade, bland annat skulle en biståndsbedömning göras för varje boende på äldreboendet. Beslutet skulle dokumenteras och den enskildes behov följas upp regelbundet. Byråkratiskt, omständligt och dessutom dyrt anser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har riktat hård kritik mot de föreslagna föreskrifterna.

Nu går regeringen i mångt och mycket på SKL:s linje; slopar föreskrifterna och gör i stället ett mer allmänt förtydligande av socialtjänstlagen. Åsa Regnér säger i Dagens samhälle (6/2016) att hennes ambition har varit att släppa motsättningarna och hitta en modell som alla parter kan samarbeta kring.

– Nu blir det tydligt att kommunerna har ett ansvar att ha personal som kan komma utan dröjsmål om de boende behöver hjälp. Det står inte exakt hur det ska gå till – det är upp till kommunerna att lösa, säger Åsa Regnér.

Magnus Westlander