Utbildningsmodellen Stjärnmärkt LSS

Bild på loggaNu kan din arbetsplats bli Stjärnmärkt


Stjärnmärkt LSS har en egen hemsida,
www.stjarnmarkt-lss.se (nytt fönster)


Vad är Stjärnmärkt LSS?

Utbildningsmodellen Stjärnmärkt LSS har tagits fram av Svenskt Demenscentrum. Den ger grundläggande kunskap om åldrande och demenssjukdom vid intellektuell funktionsnedsättning samt verktyg för att arbeta personcentrerat. Målgruppen är främst gruppbostäder och serviceboenden inom LSS-området.

Hur blir arbetsplatsen Stjärnmärkt?

Arbetsplatsen blir Stjärnmärkt när 80 procent av medarbetarna, inklusive enhetschefen, genomfört samtliga utbildningsstegen i Stjärnmärkt LSS och använder de verktyg som introducerats, bland annat Tidiga tecken och Nollvision. Arbetsplatsen erhåller då ett diplom med Stjärnmärkts symbol, ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om åldrande och demenssjukdom samt verktyg för att arbeta personcentrerat. 

Hur länge gäller Stjärnmärkningen?

Stjärnmärkningen gäller under ett år. För att förnya den ska enhetschefen i den årliga uppföljningen visa att minst 80 procent av medarbetarna har genomgått de fyra utbildningsstegen och att de kontinuerligt arbetar med verktygen Tidiga tecken och Nollvision. Chefen behöver alltså se till att tillräckligt många nyanställda utbildar sig och arbetar utifrån Stjärnmärkt LSS.

Vad krävs för att genomföra utbildningsmodellen?

Tid, engagemang och god planering. Varje utbildningssteg innehåller en reflektionsträff à tre timmar samt arbetsuppgifter som ska utföras. Inför varje träff ska medarbetarna ha genomfört den webbutbildning eller film som tillhör utbildningssteget.

Vad innehåller de olika utbildningsstegen?

 1. Webbutbildningen Åldern har sin rätt. Reflektionsträff, arbetsuppgift introduceras som innebär att deltagarna ska prova att arbeta mer personcentrerat på sin arbetsplats.
 2. Webbutbildningen Demens ABC. Reflektionsträff med redovisning av arbetsuppgift från steg 1. Fördjupning i demenssjukdomar och symptom. Arbete med en fallbeskrivning. Ny arbetsuppgift.
 3. Webbutbildningen Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Genomgång av demenssjukdom hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. Reflektionsträff och ny arbetsuppgift: Nollvisionens arbetspolicy. 
 4. Kartläggningsverktyget Tidiga tecken introduceras. Verktyget är ett stöd för att upptäcka tidiga tecken på förändrade förmågor, funktioner och sjukdom som till exempel demenssjukdom. Den första kartläggningen görs på plats och ska sedan användas kontinuerligt i verksamheten. 

När deltagarna genomgått samtliga utbildningssteg väljer chefen, tillsammans med medarbetarna, ett utvecklingsområde att arbeta med under året. Det kan till exempel handla om nutrition, aktivitet eller vård i livets slutskede. Arbetet med utvecklingsområdet redovisas via en enkät i den årliga uppföljningen.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att bli Stjärnmärkt?

 • Minst 80 procent av medarbetarna (chef, dag-och nattpersonal) på enheten ska ha genomgått utbildningsmodellens fyra steg (det gäller inte bara första året utan även påföljande år). Även chefen ska ha genomfört samtliga utbildningssteg. 
 • Nollvision: första Stjärnmärkningen ska tre valda områden från Nollvisions arbetspolicy ha påbörjats. Efter det ska enheten fortsätta arbeta aktivt med Nollvisionen, det vill säga att förebygga tvång och begränsningar. 
 • Tidiga tecken: första Stjärnmärkningen ska samtliga deltagare medverkat i tre kartläggningar. Efter det ska enheten fortsätta arbeta aktivt med Tidiga tecken
 • Enheten arbetar aktivt med ett valfritt utvecklingsområde. 

Hur mycket betalar arbetsplatsen för att bli Stjärnmärkt?

Priset är 100 kr/medarbetare, exkl. moms. Arbetsplatsen betalar för max 80 procent av medarbetarna, det vill säga kostnaden blir densamma om 100 procent deltar i utbildningsmodellen. Oavsett deltagarantal kan kostnaden för att bli Stjärnmärkt aldrig överstiga 4 000 kr, exkl. moms. 

Vem håller i utbildningsmodellen Stjärnmärkt LSS? 

Svenskt Demenscentrum utbildar Stjärninstruktörer som i sin tur utbildar i Stjärnmärkt-LSS på arbetsplatsen. Utbildningen till Stjärninstruktörer vänder sig främst till stödpedagoger, eller personer med liknande utbildning, som har god erfarenhet av LSS-verksamhet och intresse av att utbilda. Vana att framträda för en grupp är en fördel. Även enhetschefer och HSL-personal som är knutna till grupp- eller serviceboenden kan bli Stjärninstruktörer. Som Stjärninstruktör kan man utbilda i Stjärnmärkt LSS på både sin egen och andra enheter som tecknar avtal med Svenskt Demenscentrum.   

Hur utbildar man sig till Stjärninstruktör? 

Svenskt Demenscentrum håller regelbundet i särskilda utbildningar. Då går vi igenom utbildningsmodellen med tillhörande arbetsmaterial. Teori varvas med praktiskt arbete. Efter två dagar är du färdig Stjärninstruktör. Utbildningarna till Stjärninstruktör äger rum i Stockholm. Om minst 15 personer deltar kan utbildningen ske på annan ort.

Vilka är Stjärninstruktörens uppgifter? 

 • Planera och genomföra reflektionsträffarna. 
 • Registrera närvaro och följa upp att samtliga deltagare genomgått webbutbildningarna (giltiga diplom fungerar som bevis). 
 • Rapportera till Svenskt Demenscentrum när utbildningen genomförts enligt kriterierna.
 • Stämma av med chefen inför den årliga uppföljningen via enkät som ska skickas till Svenskt Demenscentrum. Att svara på enkäten är ett krav för att få fortsätta vara Stjärnmärkt. 

Vad kostar det att utbilda en Stjärninstruktörer?

Under 2024 har Svenskt Demenscentrum ett anslag från Socialdepartementet för att utveckla och sprida utbildningsmodellen Stjärnmärkt LSS. Utbildningen till Stjärninstruktör, inklusive utbildningsmaterial (pärm, böcker, USB-minne) och kontinuerlig handledning år då avgiftsfri.

Om utbildningen sker utanför Stockholm står de deltagande enheterna för kostnader för lokal och lunch. Anmälan är bindande.

Efter 2024 är priset 9 000 kr/deltagare, exkl. moms. Då ingår lunch och fika.

OBS! Din chef behöver teckna avtal med Svenskt Demenscentrum.


Den första utbildningen för blivande Stjärninstruktörer, 14–15 maj, är nu fullbokad. Nästa utbildning äger rum den 2-3 oktober i Stockholm. Är du intresserad av att delta? Kontakta Ann-Christin Kärrman: info@stjarnmarkt-lss.se

Publicerad: 2024-02-07, Uppdaterad: 2024-04-18