Stöd för den som stödjer

En solig förmiddag den andra juli åkte Svenskt Demenscentrum till äldreomsorgens Anhörigcenter i Södertälje kommun. Det var ett glatt och entusiastiskt gäng som tog emot oss med myndighetschefen Anna Flink, anhörigstrateg Annelie Ritter, frivilligsamordnare Marita Malmgen, demensvårdutvecklare Anna Kock samt demenssjuksköterska
Marianne Norstedt. (Anita Karlsson kurator hade semester).

Bakgrunden till Anhörigcentret är en tidigare verksamhet, äldreteamet Nestor. Nestor var ett team som arbetade med demenssjuka personer deras närstående samt med handledning och utbildning. Det nya anhörigcentret arbetar nu med att utöka stödet för anhöriga till multisjuka äldre personer. De som är mest i behov av stöd är anhöriga till personer med stroke och demens. Anhörigcentret arbetar med stödinsatser, handledning och utbildning för anhöriga men även till vårdpersonal. En demensskola i föreläsningsserie planeras utifrån konceptet ”strokeskola”.

Anhörigcentret

Anhörigcentret startade i januari 2009 och invigdes den tjugoåttonde april. Målet för centret är att öka livskvalitén för anhörigstödjare. Äldreomsorgens Anhörigcenter består av två stödteam, ett anhörigstödsteam med kurator, anhörigstrateg, och frivilligsamordnare samt ett demensteam bestående av en demenssjuksköterska och en demensvårdutvecklare.

Anhörigcentret erbjuder:

• Enskilda samtal
• Anhöriggrupper
• Samtalsgrupper
• Fri avlösning (8 timmar/månad)
• Anhörigvårdarkort
• Föreläsningar
• Utbildning
• Kontakt med föreningar
• Anhörigcafé
• Hembesök

Hur ser arbetet ut i praktiken?

Ett exempel på hur det ser ut i praktiken är att när anhöriga kommer på besök till särskilda boenden. De kan uppleva att det är svårt att få tag i personalen. 
- Var är dom?  - Vad gör dom?

Personalen i sin tur kanske drar sig undan för att lämna de anhöriga i fred med sina närstående.
 – Man vill inte störa.

I sådana situationer kan anhörigcentret vara en länk och stödja personal och anhöriga att ha en bra kommunikation. Centret kan dessutom fungera som samtalsledare i samtal mellan anhöriga och personal.

Ett annat exempel på hur centret kan arbeta är om en person på en dagverksamhet börjar bete sig annorlunda. Personalen kan då vilja att personen i fråga ska flytta till en demensdagverksamhet medan anhöriga vill att deras närstående ska vara kvar. Samtidigt som en demensutredning pågår kan demensvårdutvecklaren träda in och observera personen i verksamheten, detta kan sen fungera som en del av biståndsbedömarens beslutsunderlag. Att skaffa sig en helhetsbild av personen med ”ett annorlunda beteende” kan underlätta förståelsen hos anhöriga och personal av vilket stöd som behövs.

I ett annat fall som teamet berättade om vägrade en man att åka till dagverksamheten. Även här sökte demensteamet strategier för att underlätta och hjälpa frun att förbereda mannen att åka i väg med färdtjänst på morgonen till dagverksamheten.

Det kan vara svårt för en anhörig att ta emot hjälp och avlösning. Ofta handlar det om behovet av att vara trygg med de hjälpinsatser som erbjuds. Här stödjer anhörigcentret dessa personer så att de ser att det är möjligt att ta emot hjälp för ledighet och vila.

Frivilligsamordnare

I Södertälje har man byggt upp en verksamhet med ca 140-150 frivilliga seniorer. Dessa håller i café- och hobbyverksamhet eller andra hälsobefrämjande aktiviteter.  I anslutning till Anhörigcentret finns den största mötesplatsen. När anhöriga/närstående besöker denna kan de passa på att vända sig till centret för samtal, hjälp och stöd. Anhörigcentret arbetar nära biståndshandläggarna som en viktig part vid planering av stödinsatser.

Anhörigcentrets vision är att kunna erbjuda någon timmes avlastning, förutom de åtta timmar som ingår i biståndsbeslutet, för att med enkla medel kunna ge en stunds avlastning.
Denna tid ska vara till stöd för den anhörige/närstående som då t.ex. kan uträtta ärenden på stan.

Lagändring

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 10 § ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.i socialtjänstlagen.

Södertälje förefaller vara på god väg i arbetet med anhörigstöd. Svenskt Demenscentrum önskar Anhörigcentret lycka till med fortsatt viktigt arbete!

Vill ni veta mer kontakta, Annelie Ritter, anhörigstrateg
E-post: anneli.ritter@sodertalje.se

Ann-Christin Kärrman

Publicerad: 2009-07-10, Uppdaterad: 2020-01-14