Läs mer om projektet

Möten med litteratur var ett nationellt projekt som syftade till att biblioteken i Sverige skulle öka sin kunskap och förståelse kring demens. Regionbibliotek Stockholm fick tillsammans med Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum medel av Kulturrådet för att genomföra Möten med litteratur – ett läsfrämjandeprojekt gentemot hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga. 

Möten med litteratur handlade om att biblioteken knöt lokala kontakter med olika aktörer, t.ex. anhörigkonsulent, Silviasystrar och lokal demensförening (om det fanns) och hemmaboende personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Tillsammans utforskade och utvecklade de hur biblioteket ytterligare kunde förbättra sitt bemötande och sin verksamhet gentemot personer med demenssjukdom. Tanken var att genomföra ett par aktiviteter, till exempel, arkivfilmvisningar, tematräffar, läsecirkel, högläsning, diskussionsklubbar eller biblioteksvisningar. Projektet syftade även till att utveckla bibliotekens vardagliga verksamheter i samråd med de demenssjuka kring lånestöd, boken kommer, e-böcker och digital delaktighet. Projektarbetsgruppen gav stöd till de lokala biblioteken och deras medverkan. Medel tilldelades de deltagande biblioteken och kunde användas till aktiviteter, medier, externa kulturaktörer med mera.

I februari, 2015 genomfördes referensgruppsamtal med personer med demenssjukdom och deras anhöriga för att höra deras tankar om bibliotek, litteratur och läsning med mera.

Den 28 april anordnades en studiedag kring bemötande, kommunikation, digital teknik och bibliotek.

Under hösten 2015 genomför de deltagande biblioteken i projekten olika aktiviter för och med målgrupperna. Till exempel:
Föreläsningar om demens, bokcirkel för anhöriga, arkivfilmsvisningar, musik- och berättarstund och träffar om digital teknik med mera.

Projektet avrundades 1 december 2015.

Läs halvtidsrapporten här » (nytt fönster)

Läs bloggposten här » (nytt fönster)

Läs mer om referensgruppsamtalen här » (nytt fönster)

Läs mer i tidningen Möten med litteratur » (PDF i nytt fönster, 24 sidor)

Mål: 9 bibliotek i Sverige ska öka sin kunskap och förståelse kring demens. Tillsammans med projektets målgrupp genomföra aktiviteter.
Målgrupp: Hemmaboende personer med demenssjukdom och deras anhöriga.
Tid: December 2014 – december 2015
Finansiering: Statens kulturråd, Regionbibliotek Stockholm, Svenskt Demenscentrum och Demensförbundet.
Kontaktperson: Cecilia Brisander, cecilia.brisander@sll.se, 076 123 12 80

Publicerad: 2015-12-02, Uppdaterad: 2024-04-16