Lagen förtydligas men inga föreskrifter om bemanning

Det blir inga bindande regler om personalbemanning på landets äldreboenden. I stället för de föreskrifter som Socialstyrelsen tagit fram väljer regeringen att göra ett tillägg i socialtjänstförordningen.

Den nya bestämmelsen, som kan ses som ett förtydligande av socialtjänstlagen, talar om att det ska finnas tillgång till personal dygnet runt utifrån den enskildes aktuella behov. Personalen ska utan dröjsmål kunna uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Bestämmelsen träder i kraft den 15 april.

Bemanningen på landets äldrebonden har varit en infekterad fråga i flera år. Debatten tog skruv under hösten 2010 efter att Socialstyrelsen hade dykt upp oanmäld på 94 demensboenden. Myndighetens inspektörer kunde konstatera att på sex av tio enheter lämnades de boende inlåsta nattetid utan uppsikt.

Bara ett par månader senare röstade riksdagen för – alliansregeringens partier reserverade sig – att riktlinjer för bemanning skulle tas fram. Uppdraget gick till Socialstyrelsen som presenterade ett förslag på föreskrifter som gällde personer med demenssjukdom men senare kom att inkludera även icke-demenssjuka på äldreboenden.

Föreskrifterna var relativt detaljerade, bland annat skulle en biståndsbedömning göras för varje boende på äldreboendet. Beslutet skulle dokumenteras och den enskildes behov följas upp regelbundet. Byråkratiskt, omständligt och dessutom dyrt anser Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som har riktat hård kritik mot de föreslagna föreskrifterna.

Nu går regeringen i mångt och mycket på SKL:s linje; slopar föreskrifterna och gör i stället ett mer allmänt förtydligande av socialtjänstlagen. Åsa Regnér säger i Dagens samhälle (6/2016) att hennes ambition har varit att släppa motsättningarna och hitta en modell som alla parter kan samarbeta kring.

– Nu blir det tydligt att kommunerna har ett ansvar att ha personal som kan komma utan dröjsmål om de boende behöver hjälp. Det står inte exakt hur det ska gå till – det är upp till kommunerna att lösa, säger Åsa Regnér.

Magnus Westlander

Publicerad 2016-02-23
Senast uppdaterad 23 februari 2016 - 16:25Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

Ny bestämmelse i socialtjänstförordningen
(fr o m 15 april 2016)

"I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa."

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår