Tecken på minskad användning av tvång

I många kommuner pågår en livlig diskussion om tvång och begränsningar inom demensomsorgen. Två nya rapporter, från Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), pekar på en minskad användning.

I vår släpper Svenskt Demenscentrum utbildningspaketet Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Att detta är en komplicerad fråga där behovet av kunskap är stort visar de nyutkomna rapporterna Vård och omsorg om personer med nedsatt beslutsförmåga (Socialstyrelsen) och Skapa trygghet utan tvång (IVO).

Exempel på tvång och begränsningar inom demensomsorgen är låsta dörrar, brickbord och sänggrindar som används mot en persons vilja. Användning av sådana åtgärder saknar stöd i svensk lag men förekommer ändå, det visar även IVO:s senaste tillsyn av 41 särskilda boenden för äldre. Tillsynsmyndigheten gör dock bedömningen att utvecklingen går åt rätt håll.

IVO är positivt överraskad över att allt fler verksamheter utvärderar aktivt och följer upp arbetsmetoder.

– Vi kan se att de verksamheter där det finns personal som har kunskap om olika arbetsmetoder och deras effekter använder mindre tvång, säger Kaisu Kull, inspektör på IVO, i ett pressmeddelande.

De flesta granskade äldreboendena hade riktlinjer för hur olika åtgärder får användas utan att de bryter mot gällande lagstiftning. Personcentrerade och teambaserade arbetssätt användes på många håll och genomförandeplanen lyftes fram som ett viktigt verktyg.

Ett problem som IVO pekar på är allvarliga brister i bemanningen. Vissa verksamheter planerar för att personal ska utföra arbetsuppgifter på andra enheter, i vissa fall upp till flera timmar. De kan medföra att de boende blir inlåsta eller att andra begränsningsåtgärder använd. På en del håll saknas också kunskap om att tvingande eller begränsande åtgärder innebär en risk för missförhållande och därför bör rapporteras enligt lex Sarah.

Även Socialstyrelsen ser flera problem men också många positiva signaler. I två av tre kommuner uppger medicinskt ansvariga sköterska (MAS) att omfattningen av tvingande och begränsande åtgärder minskat sedan 2010 (då Socialstyrelsen upphävde föreskrifterna som reglerade användningen). Tidigare låg utmaningen i att få en tvångsåtgärd att bli, med personens samtycke, en skyddsåtgärd. I dag försöker personalen oftare hitta orsakerna till att den svåra situationen uppstod, enligt Socialstyrelsens kommunenkäter.

Både Socialstyrelsens och IVO:s rapport publiceras som ett led i ett regeringsuppdrag. Det syftar till att stödja verksamheter med att förebygga och undvika tvång och begränsningar i vården och omsorgen för vuxna med nedsatt beslutsförmåga. I detta arbete ingår även Myndigheten för delaktighet (MFD) och Svenskt Demenscentrum som alltså snart lanserar Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Utbildningspaketet kommer att innehålla webbutbildning, handbok till personal, anhörigskrift och mobilapp.

Publicerad 2015-02-25
Senast uppdaterad 24 februari 2015 - 11:50Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår