Språkstöd för att klara av Demens ABC

Goda språkkunskaper är en förutsättning för att kunna ge god vård och omsorg. Språket är också en nyckel till att kunna etablera sig i samhället och för att få arbete. Varje yrke har sitt språk med olika ord, be­grepp och formuleringar. En ny arbets­bok från Svenskt Demenscentrum tar upp den svenska som används i vård och omsorg, framför allt demensvård.

Boken Språkstöd till Demens ABC är tänkt att underlätta för nyanlända och andra personer med begränsade kunskaper i svenska språket att klara av och tillgodogöra sig Demens ABC, Svenskt Demenscentrum avgiftsfria webbutbild­ning som bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer. I början av året hade drygt 80 000 personer genomfört utbildningen.

Språkstöd till Demens ABC fokuserar på ord­ och begrepps­förståelse men innehåller även övningar som upp­muntrar till dialog och diskussion. Den kan användas på arbets­platser, gärna tillsammans med språkombud (se nedan), eller i undervisningen på till exempel gymnasiets vård­ och omsorgsprogram och SFI (Svenska för invandrare).

Boken är framtagen tillsammans med Vård­ och omsorgscollege och Stiftelsen Äldrecent­rum. Samarbetet har även utmynnat i en webbutbildning för språkombud. Mer information om den läggs ut på www.vo-college.se » (nytt fönster)

Boken Språkstöd till Demens ABC kostar 129 kr och kan inom kort beställas via vår webbshop. Den kommer även att finnas som nedladdningsbar pdf på vår webb.

Publicerad 2016-02-25
Senast uppdaterad 25 februari 2016 - 14:50Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår