Ökad bemanning och höjda avgiftstak

En större satsning på mer vårdpersonal och en mindre på ökad kompetens. Så kan man sammanfatta den del av regeringens budget för 2016 som berör demensområdet.

Budgetpropositionen som lades fram igår innehåller även en del nyheter på avgiftssidan. När det gäller öppenvård, till exempel läkarbesök på vårdcentralen, föreslås slopad avgift för personer som är 85 år och äldre. Avgiftstaket, som är det högsta belopp som kommunerna kan ta ut för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård, höjs däremot med 200 kr/mån. Om budgeten går igenom hamnar den högsta avgiften på 2000 kr/mån (2074 kr/mån för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen).

Det höjda avgiftstaket ökar kommunernas intäkter för äldreomsorg. Detta motverkas dock av en motsvarande sänkning av statsbidragen. Besparingen frigör en mindre del av de medel som bekostar regeringens satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen. Under åren 2016 till 2018 avsätts 2 miljarder kr/år. Tanken är att det ska skapa utrymme för personalen att tillbringa mer tid med den enskilde men också ge utrymme för dem att gemensamt utveckla verksamheten.

Kommunerna väljer själva om och var de vill öka bemanningen men de statliga bidraget får endast användas till personalkategorier som arbetar nära de äldre, exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister samt arbetsledare på verksamhetsnivå.

Regeringen avsätter även 200 miljoner kronor nästa år till en kunskapssatsning för bland annat ökad kvalitet inom äldreomsorgen. Satsningen ska möjliggöra utvecklingsinsatser för att långsiktigt minska kunskapsluckor inom bland annat fallförebyggande arbete och insatser inom demensområdet. Mer information om hur kommunerna kan söka dessa medel väntas i november.

Publicerad 2015-09-22
Senast uppdaterad 22 september 2015 - 21:56Newspage © Svenskt Demenscentrum

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår