Hur leda en modern demensomsorg?

Svenskt Demenscentrum bjöd tillsammans med FoU i Väst GR in till dialogseminarium för att diskutera vilken kunskap som idag behövs för att utforma en god demensvård och omsorg.

Svenskt Demenscentrum har varit i Göteborg för att tillsammans med FoU i Väst och medarbetare från regionens kommuner diskutera frågor inom demensområdet. Från FoU i Väst medverkade Leena Odebo. Bland de cirka tjugo deltagarna fanns bland andra biståndshandläggare, MAS, chefer och demenssjuksköterskor. Svenskt Demenscentrums förhoppning är att, i samarbete med FoU verksamheter runt om i landet, på detta sätt bjuda in olika professioner inom vård och omsorg för att diskutera vilken information som efterfrågas och hur vi kan bidra till kunskapsutveckling i landet.

Demens ABC
Först ut var Göteborg som med stort engagemang tog sig an uppgiften. Frågor rörande Demens ABC utbildningarna togs upp där man överlag utryckte att man haft nytta av dessa i ute verksamheterna. Reflektionsfrågorna i utbildningarna har framförallt lyft frågeställningar till en högre dimension på arbetsplatserna.

Inom vilka områden behövs då mer kunskap?
Deltagarna framförde önskemål om utbildning för arbetsledare, tvång och skyddsåtgärder på alla nivåer, stöd och handledning vid etiska dilemman samt mer kunskap om unga personer med demenssjukdom. Det behövs också redskap, stöd och struktur för reflektion.
Det framkom även under diskussionen att det saknas tid för reflektion för att på så sätt göra det lättare att omsätta befintlig kunskap till praktiken. Organisationerna har slimmats så mycket att det numera inte finns tid för detta.

Vad behövs för en modern äldreomsorg?
Deltagarna framförde att det behövs ett tydligt uppdrag och en diskussion kring värderingsfrågor, att vi faktiskt arbetar utifrån de nationella riktlinjerna och inte arbetar för mycket efter rutiner. Det behövs multiprofessionella team även över huvudmannagränser. Det behövs bra struktur för mötesformer och sist men inte minst alternativa tekniker för att förhindra/förebygga tvångs och skyddsåtgärder. Det behövs även diskussion om begränsningsåtgärder eftersom det finns mycket rädslor som behöver hanteras.

Svenskt Demenscentrum tackar alla för en givande dag med bra diskussioner och synpunkter på vad som behövs för att utforma en god demensvård och omsorg.

Ann-Christin Kärrman, Gunilla Nordberg och Helle Wijk

Publicerad 2013-10-25
Senast uppdaterad 25 oktober 2013 - 12:50Newspage © Svenskt Demenscentrum

Leena Odebo, Helle Wijk och Ann-Christin Kärrman
Leena Odebo, FoU i Väst, Helle Wijk och Ann-Christin Kärrman, SDC

Deltagare under seminariet
Några av deltagarna under seminariet

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår