Granskning visar brister på Stockholms demensboenden

Vårdprogram och handlingsplaner saknas, liksom metoder för att hantera beteendestörningar. Det visar en granskning av tretton demensboenden i Stockholms län.

Granskningensom genomfördes mellan 2007 och 2009 Länsstyrelsen i Stockholm och Socialstyrelsen. Den var främst inriktad på verksamheternas kompetensförsörjning och -utveckling. En rad brister konstaterades.

Vid rekrytering, introduktion och fortbildning av personal togs sällan hänsyn till att vården och omsorgen av personer med demenssjukdom kräver specifika kunskaper. Stöd till personalen var i många fall bristfällig, till exempel saknades vårdprogram, handlingsplaner, handledning samt metoder för att hantera beteendestörningar. Bland personalen fanns visserligen spetskompetens och man hade gått fortbildningar, men samtidigt saknades struktur för att kunna använda specialkunskaperna i omsorgen och vården av den enskilde.

Socialstyrelsen tar över tillsynen av socialtjänsten

Från och med den 1 januari 2010 kommer Socialstyrelsen ta över tillsynen av socialtjänsten. Myndigheten kommer även ta över tillståndsgivning till enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL) från länsstyrelserna.

Ann-Christin Kärrman

 

Publicerad 2009-12-22
Senast uppdaterad 23 december 2009 - 10:18Newspage © Svenskt Demenscentrum

 

 

 

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida » (nytt fönster)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår