SBU om riskfaktorer

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har granskat forskningslitteraturen om demens. Slutsatser om bl a olika riskfaktorer har sedan graderats utifrån vilket samlat vetenskapligt stöd de har.

Evidensstyrka 1: Starkt vetenskapligt underlag
Slutsatsen får stöd av minst två studier med högt bevisvärde. Evidensstyrkan kan bli lägre om det även finns studier som talar emot slutsatsen.

Evidensstyrka 2: Måttligt starkt vetenskapligt underlag
Slutsatsen får stöd av minst en studie med högt och två studier med medelhögt bevisvärde. Evidensstyrkan kan bli lägre om det även finns studier som talar emot slutsatsen.

Evidensstyrka 3: Begränsat vetenskapligt underlag
Slutsatsen får stöd av minst två studier med medelhögt bevisvärde. Det vetenskapliga underlaget kan anses vara otillräckligt eller motsägande om det även finns studier som talar emot slutsatsen.

Otillräckligt vetenskapligt underlag
Ingen slutsats kan dras eftersom studier saknas som uppfyller kraven på bevisvärde.

Motsägande vetenskapligt underlag
Ingen slutsats kan dras eftersom olika studier med samma bevisvärde kommer fram till skilda resultat.

Senast uppdaterad 23 september 2010 - 12:05 © Svenskt Demenscentrum

 


Bevisvärde = den vetenskapliga kvaliteten hos en enskild studie och dess förmåga att besvara en viss fråga på ett tillförlitligt sätt.

 

 

 

Ladda ned
Demenssjukdomar, en systematisk litteraturöversikt (SBU, 2006) » (pdf, 37 sidor)

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår