BPSD-team i Enköping

Varför behövs ett BPSD-team?
När en demenssjuk person visar på beteendeförändringar och psykiatriska symptom som till exempel aggressivitet, vandringsbeteende eller hallucinationer kan vårdpersonalen bli slutkörda av de situationer som uppkommer. Då behövs det hjälp utifrån att hantera problemen som kan uppstå vid bemötande och vid olika omvårdnadssituationer. Demensteamet i Enköping såg att det behövdes specifik kompetens när det gäller BPSD-problematik. Ett BPSD-team skapades och deras roll blev att identifiera problem, göra en handlingsplan och inte minst hjälpa och stödja vårdpersonalen. BPSD-teamet hade sitt första ärende 2003.

Första kontakten
När Demensteamet i Enköping kommer i kontakt med en person som har BPSD-problematik inleds ärendet alltid först med handledning till berörd personalgrupp. Där bedöms om BPSD-insatsen behövs och i vilken omfattning. Sedan kallas BPSD teamet in för information och schemaläggning m.m.

BPSD teamet består av åtta undersköterskor som sökt sig till detta arbete. De har lång erfarenhet, specialintresse och utbildning. Samtliga är fastanställda i kommunen och kan frikopplas från ordinarie tjänst med kort varsel när deras insatser behövs. De arbetar för att skapa en trygg och fungerande tillvaro inte bara för personen som har beteendeproblem utan även för anhöriga och personal.

Så här går det till
Ett par undersköterskor från teamet kommer till aktuellt boende där de arbetar schemalagt företrädesvis eftermiddagar och kvällar. De gör en kartläggning av problemet och oberoende av varandra observerar de miljön, bemötandesituationer osv. Undersköterskorna dokumenterar fritt i en s k ”dygnsbok” för att få en samlad bild över dygnet. De gör också ett ”sömnschema” för att klargöra hur mycket den demenssjuke sover under dygnet.

Efter en vecka har demensteamet tillsammans med BPSD-teamet ett möte för att göra en utvärdering kring ärendet. Ärendet fortsätter sedan under två till tre veckor och BPSD-teamet ger då personalen praktisk handledning. Under dessa veckor lämnar BPSD-teamet över omvårdnaden mer och mer till den ordinarie personalen.

Enhetschefen får en muntlig återkoppling. Efter varje ärende görs en handlingsplan.  I handlingsplanen får personalen konkreta råd att klara av morgontoalett, duschning, måltidssituationer osv. Förutom bemötande kan miljön behöva saneras från störande ljud eller möblemang. Enhetschefen informerar personalen och under två till tre veckor följer personalen handlingsplanen med stöd från teamet. När situationen är hållbar för personal och den demenssjuke avslutas ärendet.

Fördelar
Genom BPSD- teamets insatser kan vårdpersonalen få stöd till att orka med sitt arbete och bli stolta över att kunna hantera situationer som tidigare varit nästintill ohållbara. Dessutom besitter teamet specialistkompetens och stolthet över sitt yrkeskunnande. Istället för att flytta en demenssjuk person med beteendestörningar till annat boende löser teamet problemen på plats med befintliga resurser inom kommunen. Den demenssjuke får ett gott omhändertagande med klar struktur som följs av samtliga personal.

Broschyr BPSD-team i Enköping, ladda ned (pdf, 4 sid) » 

Senast uppdaterad 13 juni 2017 - 10:11 © Svenskt Demenscentrum


bild på Karin Andersson
Karin Andersson, undersköterska
och demenssamordnare för BPSD-teamet i Enköping.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår