Marte Meo

Marte Meo betyder ”av egen kraft”. Marte Meo är att lära sig de grundläggande byggstenarna i fungerande kommunikation och att se och stödja människors utvecklingsbara initiativ och förmågor.

Kontaktskapande redskap

Marte Meo är ett kontaktskapande redskap som gör det möjligt för vårdare/anhörig att vara tillsammans med demenssjuka personer på deras villkor. När hjärnan inte fungerar som vanligt behöver den demenssjuke någon annan som kan göra det som hjärnan inte gör.

  • Någon som säger sitt namn när hen kommer fram till mig, så att jag inte behöver undra vem det kan vara
  • Någon som följer min blick och säger vad jag ser, då jag själv inte kan minnas vad det är
  • Någon som ler och talar med behaglig röst så att jag slipper vara rädd
  • Någon som behärskar de grundläggande byggstenarna i fungerande kommunikation så att jag blir sedd och förstådd

Kommunikationens byggstenar

Människan föds med förmågan att kommunicera med andra. Fungerande kommunikation består av enkla, identifierbara handlingar, som var för sig är betydelsefull för helhetsupplevelsen. Att vara tillsammans är en uppsättning beteenden, som kräver ömsesidighet för att fungera. Om någon part inte sänder begripliga signaler så bryts kontakten.

I samvaron med demenssjuka personer är det den friska personen som ansvarar för att upprätthålla och återupprätta fungerande kommunikation. Kommunikationens grundläggande byggstenar är de nycklar som möjliggör detta.

Marte Meo arbetar med korta videoinspelningar (5-10 min) av vardagssituationer. Händelseförloppet studeras sekund för sekund i en s.k. samspelsanalys. Man kan titta på samma sekvens flera gånger och man kan titta i slow-motion. Att klippa sönder filmade händelsekedjor i små delar får betraktaren att se saker, som man inte märker annars. Ett ansiktsuttryck, ett snabbt förbiglimtande leende och en gest kan vara betydelsefulla mikrohändelser, som visar på utvecklingsbara initiativ att ta vara på.

Lugn och trygg

Vårdare lär sig att använda sina egna resurser för kommunikation medan de genomför helt vanliga, vardagliga bestyr (t.ex. på- och avklädning, förflyttning, måltider). Det medför en ökad förståelse mellan de demenssjuka och deras vårdare med mindre irritation och färre aggressioner. Ökad livskvalitet för de äldre visar sig bl.a. i att de blir lugnare och tryggare med minskad användning av lugnande läkemedel och psykofarmaka.

Läs mer om Marte Meo

Senast uppdaterad 19 mars 2019 - 16:49 © Svenskt Demenscentrum

bild på videokamera

I Marte Meo analyserar man videoinspelningar av vardagssituationer.

Svenskt Demenscentrum, Sveavägen 155, 113 46 Stockholm | tfn: 08 690 58 00 | e-post: info@demenscentrum.se

Loading   Sökning pågår